Privaatsustingimused

Privaatsustingimused kehtivad keskkonna Metsaservamesi.ee (edaspidi E-pood) kasutamisel ja ostude sooritamisel kogutud andmete töötlemisele. E-poodi haldab Metsaserva Mesi OÜ (registrikood 12789955, aadress Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Metsaserva, 60532).
E-pood on kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Privaatsustingimustes kirjeldatakse, kuidas E-pood töötleb (sh kogub, kasutab, avaldab, säilitab, edastab, kustutab jm) isikuandmeid. Samuti esitatakse teave Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Palun tutvuge privaatsustingimustega põhjalikult enne andmete edastamist, teenuste kasutamist ja lepingute sõlmimist.
Privaatsustingimused on lahutamatult seotud E-poe Kasutamistingimustega metsaservamesi.ee/kasutustingimused. Privaatsustingimustes reguleerimata küsimustes juhindub E-pood kehtivatest õigusaktidest.

 1. Milliseid isikuandmeid E-pood töötleb?
  1. Identifitseerimisandmed ja üldandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, sugu, E-poe kasutajanimi;
  2. Kontaktandmed – postiaadress, e-post, telefoninumber;
  3. Tarbijakäitumise andmed – eelistatud pakiautomaadid, eelistatud makseviisid, vaadatud tooted, tehtud otsingud, toote suurused jms;
  4. Ostuandmed – tšekinumbrid, kampaaniakoodid, arveldusarve number, tehtud tellimused ja ostud (sh tooted, summad, pood), kinkekaardi kasutuskohad jms;
  5. Kliendi tagasiside – lemmiktooted, hinnangud, e-kirjade statistika jms;
  6. Digitaalsed andmed E-poes – veebiküpsised, logiinformatsioon jms.
 2. Kuidas E-pood isikuandmeid kogub?
  1. E-pood kogub isikuandmeid, kui kasutaja (käesolevate privaatsustingimuste mõttes on kasutaja E-poe kasutaja):
   1. registreerib endale E-poe konto (edaspidi konto);
   2. täiendab konto andmeid;
   3. teeb otsinguid ja valib kaupu;
   4. sooritab ostu ja tellib kaupa;
   5. osaleb kampaaniates (näiteks korraldatavad kupongikampaaniad);
   6. osaleb lojaalsusprogrammis;
   7. esitab andmeid E-poe klienditoe kaudu.
  2. E-pood kogub kõigi Veebilehe külastajate (sh mitte kasutajad) kohta veebiküpsiseid.
 3. Mis on isikuandmete töötlemise eesmärgid?
  1. E-pood töötleb kasutaja eesnime, telefoninumbrit, aadressi (kui Te valite kohaletoimetamise kulleri vahendusel) ja e-posti aadressi eelkõige kaupade müümiseks ja kohale toimetamiseks ehk lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks.
  2. Kui kasutaja on E-poele edastanud isikuandmed, saab kasutaja anda E-poele vabatahtlikult lisaks õiguse edastada ka teavet E-poe toodete ja teenuste kohta (otseturunduspakkumised). E-pood töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks. Vastava nõusoleku saab kasutaja anda registreerimisel või hiljem oma konto kaudu aadressil metsaservamesi.ee/minu-konto (edaspidi oma konto kaudu). Paremate pakkumiste tegemise eesmärgil saab kasutaja kontole täiendava infona lisada oma soo, lemmiktooted, isikukoodi jne. Otseturunduspakkumiste tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  3. E-pood võib isikuandmeid töödelda ka muul juhul nõusoleku alusel (näiteks lojaalsusprogrammis või kampaaniates osalemiseks), sel juhul täpsustatakse töötlemise eesmärk nõusoleku kogumise käigus. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest.
  4. E-pood töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Näiteks töötleb E-pood õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks.
  5. E-pood töötleb isikuandmeid tulenevalt E-poe õigustatud huvist, sealhulgas nii äritegevuse huvides kui ka turvalisuse (pettuste avastamine ja ennetamine) huvides. Näiteks on E-poel õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Samuti võib E-pood töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. E-pood kogub andmeid kasutaja eelistatud makseviiside, pakiautomaatide ja postiaadresside, vaadatud toodete ja pakkumiste ning otsingute, kampaanias osalemiste jms tarbijakäitumise kohta, et pakkuda kasutajale võimalikult mugavat ostukogemust ning personaalset teenindust. Igal sellisel juhul hindab E-pood põhjalikult, kas tema huvid töötlemiseks kaaluvad üles kasutaja huvid ja õigused. Juhul, kui E-pood leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas.
 4. Kui kaua E-pood isikuandmeid säilitab?
  1. E-poel on õigusaktidest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks. E-pood ei säilita isikuandmeid kauem kui see on vajalik kasutaja ees võetud või õigusaktidest tulenevate E-poe kohustuste täitmiseks või E-poe õigusnõuete esitamiseks või kaitsmiseks, välja arvatud kui kasutaja on andnud andmete pikemaks säilitamiseks ja töötlemiseks vastava nõusoleku.
  2. Kasutaja konto ja ostudega seotud andmeid säilitab E-pood üldjuhul konto aktiivsena püsimise ajal ning kolm aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Kui E-poel on alust arvata, et kasutaja on rikkunud E-poe ees võetud kohustusi tahtlikult, võib E-pood kasutaja andmeid säilitada 10 aastat ja kolm kuud peale konto kustutamist. Taotluse konto kustutamiseks saate esitada Veebipoes oma konto kaudu.
  3. E-pood säilitab Teie konto 5 aasta jooksul viimase ostu sooritamisest (aktiivne konto), välja arvatud, kui te olete ise selgelt avaldanud soovi konto kustutamiseks. Kui Te ei ole 5 aasta jooksul ühtegi ostu sooritanud, saadab E-pood Teile järelepärimise konto aktiivsuse kontrollimiseks. Kui Te järelepärimisele selles määratud tähtaja jooksul ei vasta, eeldab E-pood, et Teie konto on mitteaktiivne ning E-pood võib Teie konto kustutada.
  4. E-pood säilitab raamatupidamise algdokumente, sh nendes sisalduvaid isikuandmeid, seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.
  5. Kui soovite täiendavat infot Teie andmete säilitamise osas, esitage selleks taotlus oma konto kaudu.
 5. Kellele E-pood isikuandmeid edastab?
  1. E-pood edastab isikuandmeid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik privaatsustingimustes loetletud eesmärkide täitmiseks. E-pood võib isikuandmeid edastada isikutele, kellega Te kaupu ostes sõlmite müügilepingu, sel juhul võivad selle isiku poolt andmete töötlemisele kohalduda ka vastava müüja privaatsustingimused. E-pood võib edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kellel on andmetele ligipääsu vaja E-poele teenuste osutamiseks. Andmete avaldamine toimub selleks, et E-pood saaks täita kasutajaga sõlmitud lepinguid (tellimusi).
  2. E-pood tagab üldjuhul andmete töötlemise ja säilitamise Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud kasutaja e-posti aadressi, mille osas kasutaja on andnud nõusoleku otseturunduspakkumiste saatmiseks. E-pood võib kasutada ka volitatud töötlejaid, kelle serverid asuvad väljaspool Euroopa Liitu. E-pood tagab seejuures Teie isikuandmete igakülgse turvalisuse, lähtudes muuhulgas EU-US privaatsuskilbi raamkokkuleppest (Privacy Shield Framework) või rakendades muid õigusaktidega nõutavaid andmete kaitsemeetmeid.
  3. E-pood avaldab isikuandmeid ka juhul, kui E-poel on selleks õigusaktidest tulenevalt kohustus. Selline kohustus andmete avaldamiseks võib tekkida näiteks ametiasutuste seaduslikul nõudmisel.
 6. Millised on kasutaja õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega?
  1. E-pood töötleb isikuandmeid tasakaalus kasutaja õiguste ja vabadustega ning kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
  2. Kasutajal on õigus saada teavet kogutud isikuandmete liikide ja allikate kohta, samuti nende kasutamise eesmärkide kohta. Kasutajal on võimalik tutvuda kogutud andmetega Veebipoes oma konto lehel. Kasutajal on õigus saada koopiaid ja väljavõtteid E-poe töödeldavatest isikuandmetest. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, seal hulgas isikuandmete teisele vastutavale töötlejale ülekandmist. Nõutud andmed edastatakse eposti teel masinloetava failina.
  3. Kui andmed on ebaõiged või ebatäpsed, on kasutajal õigus nõuda andmete täiendamist või parandamist.
  4. Kasutajal on õigus nõuda isikuandmete kustutamist. Kasutaja andmeid ei kustutata ja töötlemist ei lõpetata, kui see oleks vastuolus isikuandmete töötlemise kohustusega või esineb muu alus töötlemise jätkamiseks. Isikuandmete töötlemise lõpetamine võib takistada teenuse osutamist. Eelkõige on kasutajal õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kui:
   • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks E-pood neid töötles;
   • kasutaja võtab tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
   • kasutaja esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
   • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
   • isikuandmed tuleb kustutada, et täita juriidilist kohustust.
  5. Palun edastage kõik isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused ja nõuded oma konto kaudu. Kui Teil ei ole E-poe kontot või te ei saa seda mingil põhjusel kasutada (näiteks ei ole võimalik sisse logida), siis saate E-poega ühendust võtta e-posti aadressil metsaservamesi.ee/kontakt. Esitatud küsimustele ja nõuetele vastab E-pood hiljemalt ühe kuu jooksul. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
  6. Kui kasutaja on seisukohal, et E-pood on kasutaja õigusi rikkunud ja vaidlust ei ole olnud võimalik lahendada läbirääkimiste teel, on kasutajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

E-pood jätab endale õiguse teha privaatsustingimustes muudatusi. Tingimusi muudetakse eelkõige (kuid mitte ainult) andmekaitsega seotud õigusaktide järgimiseks. Muudatused avaldatakse Veebipoes. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

Käesolevad privaatsustingimused on avaldatud 29.07.2020 seisuga.